blog

ความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

blog

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพที่รองรับในอนาคตของผู้สูงวัย และเป็นทางเลือกในอาชีพที่ 2 เป็นการเพิ่มโอกาสสู่ตลาดแรงงานของกลุ่ม Mid-Career

2. เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และทักษะในด้านโปรแกรมมิ่ง สำหรับกลุ่ม Mid-Career และผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม

blog

กลุ่มเป้าหมาย ( 100 ราย)

บุคลากรกลุ่ม Mid-Career หรือผู้สูงวัย ที่มีประสบการณ์.ในการเขียนโปรแกรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

2. นักพัฒนาระบบ (Developer) หรืออดีตโปรแกรมเมอร์หรือตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับข้องกับหลักสูตร

3. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง

2. มีความรู้ความเข้าใจด้านการทำงานของ Web Application

3. มีความรู้ความเข้าใจในการการทำงานของ REST API

แนะนำหลักสูตร Cloud Native

Cloud Native คือรูปแบบการพัฒนา Software ในยุคใหม่ที่เน้นไปที่การนำจุดเด่นในแต่ละ Technology อันได้แก่ DevOps, Containers CI/CD, Microservices มาผนวกรวมกันเพื่อให้เกิดเป็น Solution ที่รองรับการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

case

DevOps

คือรูปแบบวิธีการปฏิบัติ วัฒนธรรม และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่าง Development และ Operations รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สามารถผลิต software ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น มีคุณภาพและเสถียรภาพมากขึ้น ในขณะที่ cost ลดลง เพื่อให้บริษัทสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

case

Container

คือรูปแบบการใช้งาน Server ที่ทำให้ไม่ยึดติดกับ Environment ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการที่จะ deploy, run, scale ระบบงานได้ผ่านการทำงานแบบ automatic

case

Microservice

คือรูปแบบการออกแบบ Software รูปแบบใหม่ที่มีบทบาทสำคัญ ในการที่จะช่วยให้ระบบงานมีการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น ตอบสนองต่อการทำงานในระบบสมัยใหม่ ที่ต้องการรองรับการทำงานที่รับการใช้งานจากผู้ใช้ในปริมาณมาก ๆ อีกทั้งยังรองรับต่อการพัฒนาระบบที่ไม่ยึดติดกับ platform เดียวสามารถมีหลาย platform ในระบบเดียวกันได้

feature

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  • เพื่อเป็นการลดปัญหาช่องว่างระหว่างการเลือกใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งบางครั้ง จะเกิดปัญหาในการเลือกเทคโนโลยี
  • เพื่อให้เห็นว่าการนำทั้ง 3 เทคโนโลยี (DevOps, Container, Microservice) มาผสมผสานการใช้งานจะทำให้งานมีคุณภาพและเสถียรภาพมากขึ้นและค่าใช้จ่ายลดลง เพื่อให้บริษัทสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
  • เพื่อสามารถนำไปพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้มารองรับการประมวลผลในรูปแบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว และในทุกสภาพแวดล้อมทั้งบน Public, Private หรือ Hybrid Cloud

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

  • เพื่อเข้าใจหลักการทำงานของ DevOps
  • เพื่อทำให้เห็นแนวทางการแบ่งกระบวนการทำงานแบบเดิมออกเป็นส่วนงานเล็ก ๆ เพื่อง่ายต่อการดูแล แก้ไขปรับปรุงได้โดยมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้เห็นองค์ประกอบของการทำ Microservice
  • เพื่อเข้าใจหลักการทำงานของ Microservice
  • เพื่อให้เห็นภาพของการทำงานด้านไอทียุคใหม่ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้กับการพัฒนาระบบงานด้านไอที
  • เพื่อให้สามารถทำวิธีการ CI/CD ไปปรับใช้และประยุกต์กับงานปัจจุบันได้
feature

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สำหรับฝึกอบรม

เอกสารประกอบ
การฝึกอบรม

อาหารว่างและ
อาหารกลางวัน

ประกาศนียบัตร
เข้ารับการฝึกอบรม

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

process shape

ลงทะเบียน

ศึกษารายละเอียด
และลงทะเบียน
ผ่านเว็บไซต์โครงการ

process shape

ตรวจสอบคุณสมบัติ

โครงการฯ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

process shape

ประกาศรายชื่อ

โครงการฯ
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

process shape

ชำระค่าลงทะเบียน

ผู้ผ่านการคัดเลือก
ชำระค่าลงทะเบียน
และแนบไฟล์
หลักฐานการชำระเงิน

process shape

เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม
ตามวันและเวลาที่กำหนด

process

รับใบประกาศนียบัตร

ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมฝึกอบรม

ตารางการจัดกิจกรรมฝึกอบรม

ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 8 ถนนพระรามที่ 3 กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 1

28 - 30 กันยายน 2565
(พุธ-ศุกร์)

Register

รุ่นที่ 2

26 - 28 ตุลาคม 2565
(พุธ-ศุกร์)

Register

รุ่นที่ 3

18 - 20 พฤศจิกายน 2565
(ศุกร์-อาทิตย์)

Register

รุ่นที่ 4

วันที่ 25 - 27 มกราคม 2566
(พุธ-ศุกร์)

Register

รุ่นที่ 5

24 - 26 กุมภาพันธ์ 2566
(ศุกร์-อาทิตย์)

Register

หมายเหตุ รูปแบบและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมทราบล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียม

พิเศษ! เพียง 3,000 บาท (จากราคาปกติ 12,000 บาท)

ประเภทหน่วยงาน ค่าลงทะเบียน
หน่วยงานราชการ, หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 3,000 บาท
หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป 3,210 บาท

หมายเหตุเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ

การชำระค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครรอการยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการชำระเงิน และเมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนภายใน 7 – 15 วัน ก่อนการฝึกอบรมโดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ ตามบัญชีธนาคารด้านล่างนี้

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย#2 324-256262-0
กรุงศรีอยุธยา ถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์ พาร์ค) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย#2 329-1-34850-3

เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน ที่เมนู Attach File